Stockholm international Academy - en skola som ger dokumenterade kunskapsresultat

(ref: Skolverket SALSA undersökning 2017)

Mubarak Utbildning AB driver sedan 2012 interkulturella grundskolor i Hägersten och Häggvik, Sollentuna (2016) med ca 200 respektive 240 elever.

Hos oss blir alla elever F- 9 sedda och får möjlighet att utveckla sig kunskapsmässigt, socialt och mänskligt efter sina egna förutsättningar.

Vi satsar extra på att ge våra elever goda kunskaper i svenska då vi ser det som en nyckel till en framgångsrik utbildning och en viktig förutsättning för vidare studier och ett bra jobb i framtiden!

Våra lokaler är välutrustade med moderna specialsalar och väl förberedda för ökande digitalisering genom stabila IT nätverk.

Kunskap ger möjligheter

På Stockholm International Academy står elevernas kunskapsnivå i centrum. Goda kunskaper från grundskolan skapar förutsättning för att kunna söka vidare till högre utbildning, att bli behörig för gymnasiet och yttersta att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Alla skolämnen är viktiga och vårt mål är att alla elever skall ha minst godkänt i alla ämnen när de går ut klass 9 och vara väl förberedda för gymnasiet och annan vidareutbildning.

Goda språkkunskaper är dock en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen och att sedan kunna utvecklas vidare. Vi satsar därför extra resurser på att alla elever verkligen skall utveckla sina kunskaper i svenska och engelska tidigt och skapar därigenom en stabil plattform för elevens utveckling också i övriga ämnen.

På samma sätt satsar vi extra på matematik. Vikten av kunskap i matematik kan inte nog poängteras. Vi satsar extra redan i de lägre klasserna för att skapa en solid baskunskap som sedan utvecklas vidare i de högre klasserna.

Mål och vision

  • Att eleverna känner motivation och utvecklas i en stimulerande pedagogisk miljö där kamratskap och respekt för andra är en grundsten.
  • Det skall vara ”kul” att gå till skolan där kunskap, trygghet och studiero står i centrum.
  • Vårt mål är att alla elever oavsett bakgrund skall ha minst godkänt i alla ämnen när de lämnar årskurs 9 och vara väl förberedda för vidare studier.
  • Vid Stockholm International Academy får eleverna en gedigen kunskapsbas med profilämnen som svenska, engelska och matematik. Det underlättar för integration, vidare studier och ett bra jobb i framtiden.
  • Vår personal talar många språk vilket underlättar kontakten med föräldrarna.

Värdegrund

Vår skola skall genomsyras av öppenhet och ett interkulturellt förhållningssätt och allas lika värde där barnen bemöts med respekt, blir lyssnade till och känner sig trygga samtidigt som de känner de kan påverka verksamheten, allt efter ålder och mognad.

Vi hjälper varje elev att utvecklas efter sina förutsättningar samtidigt som vi i lek, i klassrummet och andra aktiviteter förmedlar och förankrar respekt för varandra, kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade till, både individuellt och i grupp. De får både lära sig att göra sin röst hörd men också att lyssna på andra och att rösta om och påverka gemensamma aktiviteter. Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser, kunskap men också som en manifestation av allas lika värde.
Information och diskussion om värdegrundsarbetet är en återkommande punkt på dagordningen för regelbundna föräldrarmöten.

Så här säkrar vi att varje barn får rätt stöd och rätt utmaning

Vi ser alla barn som enskilda individer med individuella styrkor och förmågor men också med individuella behov. Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla elever. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt. Stockholm International Academy har en väl utbyggd elevhälsa med specialresurser som kan sättas in allt efter behov för att hjälpa ett barn vidare. På samma sätt som ett barn kan behöva stöd så finns det andra som behöver en extra utmaning och stimulans genom att få extrauppgifter eller kanske ett projekt utöver det som läroplanen anger. På samma sätt som lärarna är observanta på elever i behov av extra stöd så följer man också noggrant de som kanske ligger lite ”före” för att hela tiden se till att de får uppgifter och utmaningar som är baserade på deras individuella förmåga.

En skola för alla

På Stockholm International Academy finns det plats för alla; de som är komfortabla med den normala studiegången, de som behöver extra utmaningar i skolarbetet och de som kanske för en kortare eller längre period behöver extra stöd

På bilden:
Mårten Tuvesson – Bitr. Rektor, Annika Hamilton – Specialpedagog, Ali Olad – Rektor

Välkommen till Stockholm International Academy!

Mer information

Rektor Stockholm International Academy: Ali Olad
Email: ali.olad@mubarak.se
Tel: 070 755 77 74

VD Mubarak Utbildning AB: Abdirahim Adam
Email: abidrahim.adam@mubarak.se
Tel: 076 073 11 61

Stockholm International Academy – Häggvik

Stockholm International Academy Häggvik, Sollentuna öppnades 2016 med klasserna F-9 och erbjuder liksom SIA Hägersten en engagerad lärarkår.

Lägg till också en rubrik till texten mot bilden med lekande barn: ”Fräscha lokaler och engagerade lärare”

Stockholm International Academy – Hägersten

Mubarak Utbildning driver sedan 2012 friskolan Stockholm International Academy i Hägersten som ligger i parkliknande omgivningar i södra Stockholm med närhet till allmänna kommunikationer. Skolan har 200 elever i klasserna F-9 och utmärks av småskalighet med en engagerad lärarkår och ett nära samarbete med föräldrar och vårdnadshavare.

Array Array
Copyright © 2018 Mubarak Utbildning AB