Grundskolor

Stockholm international academy

Mubarak Utbildning AB driver sedan 2012 interkulturella grundskolor i Hägersten och Häggvik, Sollentuna (2016)

Hos oss blir alla elever F- 9 sedda och får möjlighet att utveckla sig kunskapsmässigt, socialt och mänskligt efter sina egna förutsättningar

Vi satsar extra på att ge våra elever goda kuskaper i svenska då vi ser det som en nyckel till en framgångsrik utbildning och en viktig förutsättning för vidare studier och ett bra jobb i framtiden!

Mål och vision

Vår vision är ”En skola som alla vill gå i.”

 • Att eleverna känner motivation och utvecklas i en stimulerande pedagogisk miljö där kamratskap och respekt för andra är en grundsten.
 • Det skall vara ”kul” att gå till skolan där kunskap, trygghet och studiero står i centrum.
 • Vårt mål är att alla elever oavsett bakgrund skall ha minst godkänt i alla ämnen när de lämnar årskurs 9.
 • Vid Stockholm International Academy får eleverna en gedigen kunskapsbas med profilämnen som svenska, engelska och matematik. Det underlättar för integration, vidare studier och ett bra jobb i framtiden.
 • Vår personal talar många språk vilket underlättar kontakten med föräldrarna.

Värdegrunder

Vår skola skall genomsyras av öppenhet och ett interkulturellt förhållningssätt och allas lika värde där barnen bemöts med respekt, blir lyssnade till och känner sig trygga samtidigt som de känner de kan påverka verksamheten, allt efter ålder och mognad.

Vi hjälper varje elev att utvecklas efter sina förutsättningar samtidigt som vi i lek, i klassrummet och andra aktiviteter förmedlar och förankrar respekt för varandra, kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade till, både individuellt och i grupp. De får både lära sig att göra sin röst hörd men också att lyssna på andra och att rösta om och påverka gemensamma aktiviteter. Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser, kunskap men också som en manifestation av allas lika värde.

Information och diskussion om värdegrundsarbetet är en återkommande punkt på dagordningen för regelbundna föräldrar möten.

Kunskap ger möjligheter

På Stockholm International Academy står elevernas kunskapsnivå i centrum. Goda kunskaper från grundskolan skapar förutsättning för att kunna söka vidare till högre utbildning, att bli behörig för gymnasiet och yttersta att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Alla skolämnen är viktiga och vårt mål är att alla elever skall ha minst godkänt i alla ämnen när de går ut klass 9.

Goda språkkunskaper är dock en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen och att sedan kunna utvecklas vidare. Vi satsar därför extra resurser på att alla elever verkligen skall utveckla sina kunskaper i svenska och engelska tidigt och skapar därigenom en stabil plattform för elevens utveckling också i övriga ämnen.

På samma sätt satsar vi extra på matematik. Vikten av kunskap i matematik kan inte nog poängteras. Vi satsar extra redan i de lägre klasserna för att skapa en solid baskunskap som sedan utvecklas vidare i de högre klasserna.

Så här säkrar vi att varje barn får rätt stöd och rätt utmaning

Vi ser alla barn som enskilda individer med individuella styrkor och förmågor men också med individuella behov. Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla elever. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt. Stockholm International Academy har en väl utbyggd elevhälsa med specialresurser som kan sättas in allt efter behov för att hjälpa ett barn vidare.

Vi har följande resurser:

 • Skolsköterska
 • Skolläkare
 • Skolpsykolog
 • Kurator
 • Specialpedagoger
 • Studie & Yrkesvägledare

På samma sätt som ett barn kan behöva stöd så finns det andra som behöver en extra utmaning och stimulans genom att få extrauppgifter eller kanske ett projekt utöver det som läroplanen anger. På samma sätt som lärarna är observanta på elever i behov av extra stöd så följer man också noggrant de som kanske ligger lite ”före” för att hela tiden se till att de får uppgifter och utmaningar som är baserade på deras individuella förmåga.

På Stockholm International Academy finns det plats för alla; de som är komfortabla med den normala studiegången, de som kanske för en kortare eller längre period behöver extra stöd och de som behöver extra utmaningar i skolarbetet

Noll tolerans mot kränkande behandling/mobbing

Likabehandling och respekt för varandra och varandras olikheter genomsyrar verksamheten. Varje år utarbetas en likabehandlingsplan av rektor, lärare och elever baserat på en vision av att alla har lika värde och rätt till likabehandling. Planen har fokus på det förebyggande arbetet. Vi har tolerans för varandras olikheter och behov. Alla skall känna sig trygga i skolans miljö och barnen kan alltid kunna anförtro sig till någon vuxen och alla skall känna att man kan få hjälp om man skulle bli utsatt för kränkande behandling.

Vi har väl utarbetade rutiner för vilka åtgärder som behöver vidtas om en kränkning skulle ske.

Varje termin genomföres kartläggningar baserat på observationer, samtal med eleverna, enkäter och föräldrakontakter.

Med kartläggningen som grund kommer mål och åtgärder att beslutas som sedan utvärderas inför nästa års likabehandlingsplan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi följer systematiskt och kontinuerligt upp allt arbete i skolan i förhållande till skollagen och nationella föreskrifter. Kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av rektor, lärare, elever och i dialog med föräldrar och vårdnadshavare.

Vi har speciell fokus på kunskapsresultatet i förhållande till nationella mål och fastställer varje termin åtgärder baserat på en utvärdering av resultatet.

Skolans styrelse övervakar det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Digitala verktyg

Vi använder oss av en rad digitala verktyg som integrerade element i den pedagogiska verksamheten. Varje klassrum har t.ex. internetuppkoppling och nätuppkopplad projektor för att användas aktivt i utbildningen. Barnen har tillgång till bärbara datorer och iPads. Föräldrar har tillgång till sina barns kunskapsresultat, närvaro etc. digitalt över INFORMENTOR.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi ser samverkan med föräldrar och vårdnadshavare som en förutsättning för att vi tillsammans skall främja varje barns möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. När barnet börjar på Stockholm International Academy får vårdnadshavarna och eleven en fyllig introduktion om skolan och verksamheten som helhet med möjligheter till synpunkter och frågor. Vid detta tillfälle informeras dessutom om vilka möjligheter som finns för att framföra klagomål om verksamheten (se nedan)

Lärarna har fortlöpande samtal med vårdnadshavarna om barnets trivsel, utveckling och lärande. Självklart är lärarna lyhörda för föräldrarnas synpunkter.

I utvecklingssamtal diskuteras barnets utveckling mer specifikt med den pedagogiska dokumentationen som grund.

Som nämnts ovan har vårdnadshavarna har också möjlighet att online via INFORMENTOR kontinuerligt följa sitt barns kunskapsutveckling, närvaro, uppgifter och övrig löpande information kring skolan och skolarbetet.

Vårdnadshavarna informeras dessutom löpande om verksamheten i stort vid föräldramöten, och genom det systematiska kvalitetsarbetets redovisning på anslagstavlor och hemsida.

Om du inte är nöjd

Som nämnts ovan ser vi ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna som en förutsättning för att vi tillsammans skall främja vare barns möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Om du som vårdnadshavare inte känner att du får gehör för dina synpunkter eller att du vill framföra synpunkter direkt till huvudmannen för skolan har du flera möjligheter.

Du kan framföra klagomål till:

– Rektor Ali Olad e- post: ali.olad@mubarak.se  tel 070 755 77 74

-Personligen till skolstyrelsens medlemmar. Namn och kontaktuppgifter finns anslagna på skolan

– Genom att lämna skriftligt meddelande i huvudmannens låsta brevlåda på anslagstavlan.

Samtliga klagomål rapporteras tillhuvudman där de också hanteras, åtgärdas och följs upp.

Mer information

För mer information ring:

Rektor Ali Olad: 070 755 77 74

Biträdande rektor Hägersten: Mårten Tuvesson Mob: 0702 31 30 13

Biträdande rektor Häggvik: Annika Hamilton Mob: 073 410 81 18

VD Abdirahim Adam: 076 073 11 61

<br />
<b>Notice</b>: Array to string conversion in <b>/home/forge/www.mubarak.se/wp-content/themes/igomoon-website/functions.php</b> on line <b>366</b><br />
Array <br />
<b>Notice</b>: Array to string conversion in <b>/home/forge/www.mubarak.se/wp-content/themes/igomoon-website/functions.php</b> on line <b>368</b><br />
Array
Copyright © 2019 Mubarak Utbildning AB